Tuesday, April 12, 2011

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी...

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।
हरषित महकारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी।।
वोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी।
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी।।