Tuesday, August 2, 2011

श्रीमद्भगवद् गीता अध्याय के अट्ठारह अध्याय
श्रीमद्भगवद् गीता अध्याय


1. अर्जुनविषादयोग          2. सांख्ययोग                 3. कर्मयोग
4. ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 5. कर्मसंन्यासयोग         6. आत्मसंयमयोग
7. ज्ञानविज्ञानयोग         8. अक्षरब्रह्मयोग                 9. राजविद्याराजगुह्ययोग
10. विभूतियोग                11.           विश्वरूपदर्शनयोग 12. भक्तियोग
13. क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग 14. गुणत्रयविभागयोग         15. पुरुषोत्तमयोग
16. दैवासुरसम्पद्विभागयोग 17. श्रद्धात्रयविभागयोग         18. मोक्षसंन्यासयोग